در باغات ميوه و در زمين هاي زراعي قابل استفاده مي باشد

بقاياي گياهي رو خرد کرده و ان ها را با خاک مخلوط مي کند.

در تهيه بستر مناسب بذر بکار مي رود