سيکلوتيلر جزو ادوات خاکورزي مي بايد

مانع فشرده شدن خاک مي شود

در تهيه بستر بذر بکار مي رود.