شرکت خوشه سبز اوراسيا (بازرگاني شاه حسيني) از سال 1386 فعاليت خود را در زمينه واردات و صادرات ادوات و قطعات کشاورزي آغاز نموده است.
با گذشت بيش از 8 سال از فعاليت خود توانسته است نمايندگي چندين شرکت معتبر ترک و اروپايي را بدست آورد.

شايان ذکر است کليه محصولات وارداتي در آزمايشگاه تست ادوات کشاورزي کشور ترکيه که مورد تاييد ايران است و آزمايشگاه تست ادوات کشاورزي در ايران آزمايش شده و پس از تاييد وارد انبار شرکت مي شوند.